Spoločnosť KM AUTO s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Vážený pán/pani,

aby ste mohli aj naďalej dostávať naše marketingové ponuky, potrebujeme vaše osobné údaje.

Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť KM AUTO s.r.o., Povstania českého ľudu 14, 04022

Košice, IČO: 45943031 (ďalej len "prevádzkovateľ").

2. Aké osobné údaje spracúvame ?

Aby sme vám mohli zasielať informácie o produktoch a službách a obracať sa na vás s

prieskumom trhu, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu

3. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje ?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o

produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie.

Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.

4. Aký je náš oprávnený záujem ?

Oprávnený záujem KM AUTO s.r.o.  – zámer je oprávnený a neprevyšuje záujmy dotknutej osoby. Spočíva v priamom marketingu.

KM AUTO s.r.o.  ako prevádzkovateľ je oprávnený na e-mailové adresy a telefónne čísla získané od svojich zákazníkov zasielať svoju marketingovú komunikáciu s ponukou tovarov a služieb.
Základom tohto oprávneného záujmu je:

- snaha o poskytovanie ponuky tovaru a služieb našim zákazníkom v najvyššej možnej kvalite a zlepšovanie nášho zákazníckeho vzťahu s nimi,

- starať sa o potreby našich zákazníkov;

- porozumenie našim zákazníkom vrátane vzorov, správania ako aj toho, čo sa im páči a nepáči;

- testovanie a vývoj nových služieb, ako aj vylepšovanie tých existujúcich

- zasielať oznámenia, o ktorých si myslíme, že ich budú zaujímať a budú pre nich potrebné a prospešné

5. Ako nám môžete dať súhlas ?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať niektorým z týchto spôsobov:

■ Spracúvanie na základe zmluvy, resp. predzmluvného vzťahu na základe Vašej žiadosti  

Vaše osobné údaje spracúvame na účely Vašej zmluvy, resp. predzmluvného vzťahu na základe Vašej žiadosti , pracujeme s nimi najmä pri rokovaní o uzavretí, zmene alebo spravovaní Vašej zmluvy, resp. predzmluvného vzťahu na základe Vašej žiadosti . V takom prípade sú spracúvané osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy, resp. predzmluvného vzťahu.  Vaše osobné údaje ďalej spracúvame na účely správy zmluvy,  resp. predzmluvného vzťahu alebo na rokovanie o uzavretí alebo zmene zmluvy uskutočnené na návrh dotknutej osoby. V takom prípade sú spracúvané osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy, resp. predzmluvného vzťahu. Pre tento účel je poskytnutie Vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je však nevyhnutné na uzavretie zmluvy a jej následnú správu, resp. predzmluvného vzťahu. Bez týchto údajov by sme neboli schopní zmluvu s Vami vôbec uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce povinnosti a práva. Uvedené platí aj pre predzmluvný vzťah.

■ Spracúvanie na základe oprávnených záujmov

Oprávnený záujem KM AUTO – zámer je oprávnený a neprevyšuje záujmy dotknutej osoby. Spočíva v priamom marketingu.

KM AUTO ako prevádzkovateľ je oprávnený na e-mailové adresy a telefónne čísla získané od svojich zákazníkov zasielať svoju marketingovú komunikáciu s ponukou tovarov a služieb.
Základom tohto oprávneného záujmu je:

- snaha o poskytovanie ponuky tovaru a služieb našim zákazníkom v najvyššej možnej kvalite a zlepšovanie nášho zákazníckeho vzťahu s nimi,

- starať sa o potreby našich zákazníkov;

- porozumenie našim zákazníkom vrátane vzorov, správania ako aj toho, čo sa im páči a nepáči;

- testovanie a vývoj nových služieb, ako aj vylepšovanie tých existujúcich

- zasielať oznámenia, o ktorých si myslíme, že ich budú zaujímať a budú pre nich potrebné a prospešné

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely marketingu, ak máme od Vás na tento účel udelený súhlas.
Marketing zahŕňa najmä tieto činnosti:

• ponuku produktov a služieb, ktorú Vám na základe Vášho súhlasu môžeme zasielať elektronicky, najmä formou e-mailov alebo správ zasielaných na mobilné zariadenia prostredníctvom telefónneho čísla, písomnou formou, či formou telefonického volania,

• automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku Vašim individuálnym potrebám,

• výskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami.

Poskytnutý súhlas na marketingové účely je úplne dobrovoľný. Udelený súhlas na marketingové účely, trvá po dobu nasledujúcich 11 rokov do doby, než súhlas odvoláte.

6. Ako môžete súhlas odvolať ?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas

môžete odvolať

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať a to iba v písomnej podobe, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať.

Súhlas môžete odvolať:

  • zaslaním oznámenia na email: info@kmauto.sk;
  • listom zaslaným na korešpondenčnú adresu KM AUTO, s.r.o. Košice, Povstania Českého Ľudu 14, 040 22, Košice 
  • písomným vyhlásením podaným v ktorejkoľvek prevádzke KM AUTO s.r.o.

7. Komu vaše údaje poskytujeme ?

S vašim súhlasom poskytujeme osobné údaje:

VÚB Leasing, a.s.

HomeCredit Slovakia, a.s.

Sentia, s.r.o.

8. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje ?

Marketing

a. Dokumenty týkajúce sa marketingu sa uchovávajú po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla

súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu,

osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým súhlas daná osobadala

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania Vašej zmluvy, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby. Po ukončení zmluvného, resp. predzmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich so zmluvou, uchovávame Vaše osobné údaje nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi.

♦ Predzmluvný vzťah na základe Vašej žiadosti

Osobné údaje sa uchovávajú po dobu 12 mesiacov.


♦ Zmluvný vzťah

Kúpne/predajné zmluvy sa uchovávajú po dobu 11 rokov.

Zákazkové listy a zmluvy o vykonaní servisných služieb sa uchovávajú po dobu 11 rokov.
Ostatné zmluvy o poskytnutí služieb sa uchovávajú po dobu 11 rokov.


♦ Marketing
Osobnéúdaje sa uchovávajú po dobu 11 rokov.


♦ Spotrebiteľská súťaž, Vernostný program

Osobné údaje sa uchovávajú po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala.

9. Kam prenášame vaše osobné údaje ?

Vaše osobné údaje nezamýšľame preniesť do tretej krajiny.

10. Na koho sa môžete obrátiť ?

Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na

Meno a priezvisko: Martin Kovalčík

Email: info@kmauto.sk

Tel. č.: 0905553979

11. Nie ste spokojný ?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na

Email:info@kmauto.sk . Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov,

ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

12. Ako spracúvame vaše osobné údaje ?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Využívame prostriedky

automatizovaného individuálneho rozhodovania

13. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov ?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich

osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia.

14. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa

.....20.5.2018... .

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v

našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný emailom.